Xeno Latte – Full Body Vitrified Porcelain

Xeno Latte - Full Body Vitrified Porcelain
Xeno - Latte
Xeno - Latte
100mm Octagon
100x100mm Square
200x200mm Square
55mm Hexagon Mosaic
55mm Hexagon Mosaic
50x50mm Square Mosaic
50x50mm Square Mosaic
25x25mm Square Mosaic
25x25mm Square Mosaic